<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> CEIP JOAN VENY I CLAR

MENÚ ABRIL

Ajudes de menjador, curs 2013-2014

Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant el curs escolar 2013-2014 cursin estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, els quals utilitzen el servei de menjador amb una assistència que superi el 50% dels dies de servei i presentin la sol·licitud i la documentació en els terminis establerts.


Més informació (Resolució de 28 de març de 2014, BOIB de 5 d'abril)

Documents:

1. SOL.LICITU FORMULARI

2. ACCEPTACIÓ AJUDA

3. AUTORITZACIÓ CONSULTA HISENDA

4. AUTORITZACIÓ GESTIÓ AJUDA

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1321714

 

 

 • Presentació de sol•licituds: del 5 al 16 de maig

 • Llistes provisionals: 5 de juny

 • Reclamacions: del 5 al 9 de juny

 • Resolució de les reclamacions: 10 de juny

 • Llistes definitives: 19 de juny

 • Matriculació d'Educació Infantil i Primària: del 23 al 25 de juny

Documentació obligatòria:

 1. Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne-a o de la pàgina del  llibre de família on figura.

 2. Còpia del DNI, NIE o passaport del pare i la mare o tutors legals de l’alumne-a.

Documentació a efectes de barem:

 1. Certificat d’empadronament o certificat del lloc de treball dels pares

 2. Germans matriculats

 3. Pares treballadors en el centre

 4. Certificació de discapacitat de l’alumne-a i/o del pare-mare o tutors legals

 5. Títol de família nombrosa

 6. Certificació de l’existència d’una malaltia crònica (de l’alumne-a)

 7. Acreditació d’acolliment familiar o residencial, preadopció o adopció

 8. Altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre.

 • Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 BOIB núm. 64 de 5 de maig

 • Resolució del secretari autonòmic d'Educació, Cultura i Universitats de 3 d'abril de 2014 BOIB núm. 50 de 12 d'abril

 

 

 

 

 

PRÒXIMAMENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA A DIA A L'AULA

 

BLOGS D'AULA

Recursos 1r cicle

Recursos 2n cicle

Recursos 3r cicle

aprenem jugant amb l'ordinador

LA MOTXILLA
 
 

Free counter and web stats  .