<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> CEIP JOAN VENY I CLAR

MENÚ MAIG

JUNY

 

 

 

 • Presentació de sol•licituds: del l’11 al 21 de maig
 • Llistes provisionals: 8 de juny
 • Reclamacions: del 8 al 10 de juny
 • Resolució de les reclamacions: 11 de juny
 • Llistes definitives: 19 de juny
 • Matriculació d'Educació Infantil i Primària: del 22 al 24 de juny

Documentació obligatòria:

 • Còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne-a o de la pàgina del  llibre de família on figura.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport del pare i la mare o tutors legals de l’alumne-a.
 • En el seu cas, còpia de la sentència judicial o del llibre de família per acreditar la guarda i custòdia del menor.

Documentació a efectes de barem:

 • Certificat d’empadronament o certificat del lloc de treball dels pares.
 • Germans matriculats.
 • Pares treballadors en el centre.
 • Certificació de discapacitat de l’alumne-a i/o del pare-mare o tutors legals.
 • Títol de família nombrosa.
 • Certificat mèdic oficial per justificar una malaltia crònica de l’alumne (malalties recollides a la   normativa).
 • Acreditació d’acolliment familiar o residencial, preadopció o adopció.
 • Certificació o documentació que acrediti altres circumstàncies rellevants apreciades pel centre.

Normativa

 • Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 BOIB núm. 64 de 5 de maig
 • Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 20 de març (BOIB núm. 43 del 26/03/2015)

Mes Informació / Admissió telemàtica:   http://escolaritzacio.caib.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA A DIA A L'AULA

 

BLOGS D'AULA

Recursos 1r cicle

Recursos 2n cicle

Recursos 3r cicle

aprenem jugant amb l'ordinador

LA MOTXILLA
 
 

Free counter and web stats  .